Cosul Meu

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Avand in vedere ca intre mine si ICS Forever Living Products MOL SRL (denumit in continuare FLP),  denumite in continuare “Partile”, s-a incheiat Contractul (Formularul de Inscriere),

Avand in vedere faptul ca prestarea serviciilor implica pentru parti activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP;

Avand in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidentialitatea, securitatea si protectia datelor si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma acestor prevederi;

Partile sunt de acord sa se conformeze prezentului Acord, respectand urmatoarele prevederi cu privire la toate datele personale prelucrate ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP.

  1. Definitii:

Urmatoarele denumiri/sintagme cuprinse in prezentul document vor avea sensul atribuit conform definitiilor de mai jos:

„GDPR” inseamna regulile instituite prin conformarea legii Nr. 133 din  08.07.2011 RM  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„Servicii” inseamna totalitatea serviciilor furnizate Beneficiarului de catre Prestator, in baza Contractului de prestari servicii si a carui executare implica prelucrarea de date cu caracter personal;

„Beneficiar” inseamna persoana fizica, beneficiar final efectiv al Serviciilor furnizate de catre Prestator in temeiul Contractului in care beneficiarul final al Serviciilor este parte sau numai beneficiar al serviciilor din respectivul contract;

„Operator” inseamna persoana fizica sau juridica care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

“Imputernicit”/„Persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor” inseamna persoana fizica sau juridica care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

 “Legislatia aplicabila” inseamna totalitatea normelor si prevederilor diverselor acte normative existente sau noi, in vigoare, cu privire la sau cu impact asupra prelucrarii datelor cu caracter personalaplicabile in Republica Moldova.

  1. Obiectul acordului

Obiectul prezentului Acord este reprezentat de stabilirea modului si modalitatilor in care Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP.

Fiecare dintre Parti va realiza activitatile de prelucrare a acestor date in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile momentului procesarii.

  1. Scopurile  si temeiul juridic al prelucrarii

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP este reprezentat de necesitatea indeplinirii obligatiilor asumate de catre Parti prin Contract pentru acordarea produselor, serviciilor precum si informarea Beneficiarilor asupra produselor, serviciilor disponibile prin campanii de marketing direct, numai in masura in care clientul FLP  si-a dat consimtamantul.

Temeiul juridic al prelucrarii :

-          art. 5 alin. 1 din legea nr.133/08.07.2011, respectiv "prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu consimtamantul subiectului datelor cu caracter personal";

-          art. 5 alin. 5 din legea nr.133/08.07.2011 , respectiv  Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:


    a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
    b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
    c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
    d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
    e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

 

  1. Categorii de date supuse prelucrarii

Datele cu caracter personal care urmeaza a fi prelucrate de catre Parti in scopurile mentionate sunt toate datele cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP care ajung in posesia Partilor, fara a se limita la :

nume complet aspirant( Novus Customer), functie detinuta in cadrul Participantului, numar telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal/CIF aspirant, CNP a doua persoana pe Formularul de inscriere( sot/sotia aspirantului), ID-ul FLP al aspirantului, numele sponsorului, ID sponsor, semnatura sponsorului, Adresa completa sponsor, adresa completa aspirant, semnatura aspirant/sot/sotia aspirant, adresa IP a dispozitivului de comanda, acordul de marketing, adresa de livrare, nivelul atins in planul de marketing, adresa de livrare, instructiuni speciale de livrare, nume banca si cont IBAN, casa judeteana de sanatate, % de participare la capitalul social al entitatii titular de contract MLM cu FLP, semnatura reprezentantului legal, aspect fizic, identificare personala, orice alte date personale la care are acces, etc

 

  1. Valabilitate

Prezentul Acord isi produce efectele de la data semnarii lui de catre Parti si va ramane in vigoare pe toata perioada in care acestea vor face prelucrari de date cu caracter personal in temeiul prezentului Contract sau oricaror alte contracte incheiate intre parti ce vor succeda acestuia.

 

  1. Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP se realizeaza in principal de catre Parti, iar in subsidiar, acolo unde Serviciile sunt prestate prin intermediul partenerilor, prelucrarea se va efectua si prin intermediul acestora prin transferul lor de la Prestator sau FLP catre partener.

Pentru toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP de catre partenerii Partilor, acestia din urma vor avea calitatea de imputernicit al Prestatorului respectiv subcontractanti de servicii de prelucrare date cu caracter personal.

Stocarea datelor angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP se va putea face pe serverele Beneficiarului existente la sediul FLP,  dar si pe serverul Prestatorului.

Prestatorul se obliga sa stearga datele personale ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP    dupa data de expirare a obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare in vigoare .

 

  1. Obligatiile Partilor  privind conformitatea prelucrarilor

De la momentul primirii informatiilor necesare realizarii obiectului Contractului si pana la momentul cand incepe prestarea efectiva a Serviciilor, Prestatorul va avea calitatea de imputernicit al angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale lor.

Incepand cu momentul debutului prestarii efective a Serviciilor de catre Prestator, calitatea Prestatorului in raport de natura si modul in care datele vor fi prelucrate, va  fi aceea de operator.

Astfel, functie de momentul prelucrarii datelor cu caracter personal, Partile isi recunosc reciproc calitatea de operator, respectiv imputernicit pentru prelucrarea datelor (astfel cum este stabilit conform prevederilor de mai sus) in cadrul executarii Contractului si, in respectiva calitate, fiecare dintre ele este pe deplin responsabila de respectarea Legislatiei aplicabile actiunilor  de prelucrare pe care le efectueaza.

Cu privire la prelucrarea Datelor personale ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP, ambele Parti se vor conforma tuturor prevederilor legale aplicabile precum si a celor din prezentul Acord. In acest sens, Partile nu vor lua, cu privire la aceste date, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii sau prevederilor Acordului.

Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre Parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.

In acest sens, o parte declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurandu-l pe acesta din urma ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise de catre o parte in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarilor numai limitat la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract si va lua masurile necesare pentru a furniza acestora orice informatii la care acestia vor fi indreptatiti sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de catre Prestator.

Fiecare dintre Parti va implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale si care ofera un nivel de securitate corespunzator.

Partile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal ale Beneficiarilor este limitat la personalul implicat in acordarea Serviciilor si/sau persoanele imputernicite in mod special de catre fiecare dintre ele.

De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Partile  au obligatia de a institui si mentine in permanenta masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate, pentru a proteja Datele cu Caracter Personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorarii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special atunci când Prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricaror alte forme ilegale de Prelucrare .

 SECURITATEA COMUNICATIILOR

Partile trebuie sa intreprinda masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru a proteja securitatea oricaror retele sau servicii de comunicatii electronice  sau utilizate pentru transferul sau transmiterea Datelor cu Caracter Personal ( inclusiv masuri menite sa asigure secretul comunicatiilor si accesul neautorizat la orice computer sau sistem, garantându-se astfel securitatea comuncatiilor).

 PERSONALUL ANGAJAT AL PARTILOR -CONFIDENTIALITATEA

Partile se obliga sa garanteze seriozitate tuturor angajatiilor si a personalului oricarei alte persoane similare subcontractate ( subcontractantul  seviciilor de prelucrare), care acceseaza Date cu Caracter Personal.

Fiecare dintre parti ramâne raspunzatoare pentru orice divulgare de Date cu Caracter Personal de catre fiecare din persoanele susmentionate, ca si când ea insasi s-ar face vinovata de o atare divulgare.

 BRESE DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE SI CERINTE DE NOTIFICARE

Oricare dintre parti va notifica cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil in imprejurarile date, si, in orice caz, in cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a Datelor cu Caracter Personal accidentala, neautorizata sau ilegala ( Bresa de Securitate). Notificarea va mentiona  (i) detaliile Bresei de Securitate, (ii) tipul de date  care au facut obiectul Bresei de Securitate si (iii) identitatea fiecarei persoane afectate ( sau, daca nu este posibil, numarul aproximativ de persoane vizate si de inregistrari de Date cu Caracter Personal vizate).

Daca bresa de securitate apare la angajatii FLP si/sau partenerii de afacere FLP care are calitatea de Persoana Imputernicita de Prestator, aceasta va  comunica Operatorului (i) numele si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul societatii Persoanei  Imputernicite de Operator sau ale altui punct de contact de la care se pot obtine mai multe informatii (ii) o descriere a consecintelor probabile ale Bresei de Securitate; (iii) o descriere a masurilor luate sau propuse a fi luate de catre Persoana Imputernicita de Operator, pentru  a solutiona Bresa de Securitate, inclusiv, daca este cazul, masuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acesteia; in plus, Persoana Imputernicita de Operator va include in notificarea respectiva  sau intr-o notificare ulterioara, de indata ce va fi in masura sa culeaga sau sa aiba acces la atare informatii in alt mod, (iv)  orice alte informatii solicitate de Operator in mod rezonabil, referitoare la Bresa de Securitate.

  1. Legea aplicabila

Prezentul Acord este guvernat de legii Nr. 133 din  08.07.2011 Republica Moldova privind protecția datelor cu caracter personal 

Partile convin sa depuna toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend aparut in legatura cu prezentul Acord. In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila asemenea diferende, acestea vor fi deduse spre solutionare instantelor de judecata competente din Chisinau.

  1. Raspundere

Partile sunt raspunzatoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor privind sanatatea Beneficiarilor in conformitate cu normele legale aplicabile si prevederile prezentului Acord.

Pentru toate activitatile de prelucrare a datelor de catre parti, acestea vor implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator pentru riscurile prezentate de prelucrare, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP.

  1. Dispozitii finale

Prezentul Acord se aplica prestarii Serviciilor in baza prevederilor Contractului pe care le completeaza, reprezinta intreaga intelegere a Partilor privind aspectele de prelucrare a datelor personale ale angajatilor FLP si/sau partenerilor de afacere FLP si prevaleaza asupra oricarei intelegeri anterioare, scrise sau verbale, intre parti.

 

Sunt de acord

Notificare cu privire la protectia datelor personale

Draga Novus Customer, Forever Business Owner, Retail Customer,

 

Acum ceva timp, ai avut incredere in ICS Forever Living Products MOL SRL si ai ales un contract de colaborare cu noi/ o comanda. Parte din responsabilitatea noastra in aceasta relatie este si modul in care avem grija de datele personale pe care ni le-ai pus la dispozitie.

Prin urmare, iti scriem pentru a-ti spune ca,prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ICS Forever Living Products MOL SRL se efectueaza cu repectarea prevederilor legale din Republica Moldova.În conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, ICS Forever Living Products MOL SRL  are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate și ne obligăm să păstrăm confidențialitatea datelor persoanelor furnizate prin intermediul site-ului www.rapidasig.md, așa cum prevăd dispozițiile legislației cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.,

1. Informatii Generale

a) Introducere

Urmatoarea notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si drepturile dvs. Privind aceasta procesare in conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (“GDPR”) si legislatia locala in vigoare.

 

b) Operatorul

Noi, societatea ICS FOREVER LIVING PRODUCTS MOL SRL, cu sediul in Chișinău, Str. M.Kogalniceanu 58, Republica Moldova, reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR si, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor, cum e descrisa mai jos. Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati persoana nostr pentru protectia datelor, ale carui date de contact le puteti gasi mai jos.

 

c) Persoana de protectie a datelor

Puteti contacta persoana nostra pentru protectia datelor in orice moment utilizand urmatoarele date de contact:

ICS FOREVER LIVING PRODUCTS MOL SRL cu sediul in Chișinău, Str. M.Kogalniceanu 58, Republica Moldova, E-Mail: moldova@foreverliving.ro

 

2. Informatii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea clientilor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere / inregistrare a clientilor si, in cursul viitoarelor tranzactii comerciale, in scopul incheierii si executarii contractului de clienti si/sau inscrierii in sistemul MLM al FLP. Deoarece incheiem in prima faza contracte cu persoane fizice, iar ulterior cu persoane juridice, contractul este necesar pentru a ne vizita depozitul sau magazinul online www.foreverliving.md si pentru a achizitiona bunuri de la noi.

 

b) Marketing si Analiza Clientilor

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de inscriere /inregistrare a clientilor si in timpul tuturor  tranzactiilor comerciale viitoare, de asemenea, in scopul relatiilor cu clientii si a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piata, sondaje de opinie clienti, analize clienti, segmentare clienti si realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare si activitatea clientului, cumpararea repetata a anumitor bunuri si datele de cumparare. In scopurile mentionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate in baza noastra de date si vor fi imbogatite cu date pe care le colectam din alte surse (ex Registrul Comertului). Este necesar sa ne urmarim interesele legitime pentru a ne imbunatati serviciile si relatia cu clientii, care reprezinta un factor cheie pentru succesul nostru in afaceri. Datele colectate si stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele si nevoile dvs. Acest lucru ne permite sa le luam in considerare si sa actionam in consecinta, adica prin comunicarea personalizata.

 Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele si serviciile noastre si pentru a extinde relatia cu clientii prin intermediul site-ului www.foreverliving.md.

 

c) Beneficiarii datelor

Suntem parte a Grupului FOREVER LIVING PRODUCTS, care este activ la nivel international. Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctele 2.a) si b), utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerninciti  GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru hosting, platforma si servicii de intretinere, gestionare a sistemului MLM al Forever Living Products, furnizorii nostri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, trimitere colete client, arhivare documente financiar contabile, contracte etc. Acestia sunt furnizori externi de servicii si furnizori de servicii din cadrul Grupului Forever Living Products, cum ar fi centrele de servicii comune ale Grupului Forever Living Products, care se afla in tari din interiorul si in afara Uniunii Europene (UE) si Spatiului Economic European (EEA) (respectiv, Centrul de date international al Grupului Forever Living Products, care este administrat la Sediul companiei mama din USA,Forever Corporate Plaza, 7501 East McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, ). Asiguram, de exemplu, prin reglementari contractuale, ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care detinem obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date sau a copiei acestora, va rugam sa contactati persoana noastra pentru protectia datelor prin e-mail la adresa: moldova@foreverliving.ro

 

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date si Durata pastrarii acestora

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea incheia un contract cu dvs. si pentru a procesa inregistrarea clientului: nume complet aspirant (Novus Customer), functie detinuta in cadrul Participantului, numar telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal/CIF aspirant, CNP a doua persoana pe Formularul de inscriere (sot/sotia aspirantului), ID-ul FLP al aspirantului, numele sponsorului, ID sponsor, semnatura sponsorului, Adresa completa sponsor, adresa completa aspirant, semnatura aspirant/sot/sotia aspirant, adresa IP a dispozitivului de comanda, acordul de marketing, adresa de livrare, nivelul atins in planul de marketing, adresa de livrare, instructiuni speciale de livrare, nume banca si cont IBAN, casa judeteana de sanatate, % de participare la capitalul social al entitatii titular de contract MLM cu FLP, semnatura reprezentantului legal, aspect fizic, identificare personala, orice alte date personale la care are acces, etc, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru cumparaturi, dovada existentei societatii dvs, codul fiscal, etc. Restul datelor colectate in cadrul procesului de inregistrare a clientilor sunt furnizate de dvs. in mod voluntar. Nu sunteti obligati sa ne furnizati aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerinta legala sau contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract. Daca nu ne furnizati aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinte asupra dvs.

Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei cu clientul, cu exceptia cazului in care avem obligatia legala de a stoca in continuare datele dvs. in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatilor fiscale.

 

3. Drepturile dumneavoastra

Ca persoana vizata, puteti contacta persoana noastra pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact  mentionate mai sus la punctul 1 in vederea exercitarii drepturilor dvs. In conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt urmatoarele:

• Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,

• Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori

• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor 

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator 

• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea 

• Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere

• Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR 

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa despre astfel de modificari.

In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dvs., va vom solicita un consimtamant, daca este necesar.

  

Ma angajez ca in cazul in care apar modificari in datele personale transmise catre FLP, sa informez despre aceste modificari in scris, in termen de 15 zile. Pentru motivul de mai sus, precum si pentru mai multe detalii si informatii suplimentare cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor ma angajez sa contactez Compania la adresa : moldova@foreverliving.ro sau direct printr-un inscris depus la sediul companiei in Chișinău, Str. M.Kogalniceanu 58, Republica Moldova.

Prin semnarea acestei declaratii, declar ca mi-am dat voluntar consimtamantul in cunostinta de cauza si sunt constient de legile si reglementarile relevante, in vigoare.